Geschiedenis

Geloofsgemeenschap Sion, formeel als wijkgemeente ontstaan bij de vereniging van de hervormde gemeente en gereformeerde kerk van Bussum per 1 maart 2008, kent al een lange voorgeschiedenis.

Gereformeerde Bond, afdeling Bussum

In 1960 – om precies te zijn op 25 januari – wordt in gebouw ‘Ekly’ aan de Landstraat de oprichtingsvergadering gehouden van de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond (GB). Een aantal gemeenteleden heeft in de loop der jaren steeds meer moeite gekregen met de koers die de hervormde gemeente van Bussum ging in de prediking en in de visie op het gemeente zijn. Deze gemeenteleden streven naar een meer confessioneel en hervormd-gereformeerd karakter van de erediensten. In nauw overleg met de Centrale Kerkenraad (CK) worden GB-diensten georganiseerd, eerst één keer, later twee keer per zondag. Ook worden er door de CK GB-ambtsdragers benoemd, die zitting hebben in enkele wijkkerkenraden. De contacten tussen het GB-bestuur en de CK verlopen via het zgn. Orgaan van Bijstand ten behoeve van de Gereformeerde Bond, waarin CK-leden en GB-leden zitting hebben.

Hervormde Pastoraatsgemeente Sion

Hoewel de GB-kerkdiensten vallen onder verantwoordelijkheid van de CK bestaat er toch medio jaren tachtig steeds meer behoefte aan een grotere kerkelijke integratie van de GB-leden in de Hervormde gemeente. Met ingang van 1 jan. 1989 ontstaat de Hervormde Pastoraatsgemeente Sion. Sion krijgt nu een eigen kerkenraad – pastoraatscommissie geheten – waarvan de leden benoemd zijn door de CK. Hierna krijgt Sion ook officiële vertegenwoordigers in de Algemene Kerkenraad (AK, voorheen CK), de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. De identiteit én de integratie van Sion binnen het geheel van de Hervormde gemeente zijn ermee gediend.

Samen op Weg-proces

In de jaren negentig krijgt het Samen-op-Weg-proces steeds verder vorm, ook in Bussum. Aan deze toenemende samenwerking tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Bussum, heeft wijkgemeente Sion steeds zijn steentje bijgedragen. Verschillende nota’s en rapporten van diverse commissies, die vooraf zijn gegaan aan de formele vereniging van beide gemeenten, zijn ook in de pastoraatscommissie steeds van een reactie voorzien. Voorafgaand aan het verenigingsbesluit van de landelijke kerken heeft de Hervormde Pastoraatsgemeente Sion aangegeven dat zij zich niet zal onttrekken aan het landelijk en plaatselijk verenigingsproces, maar binnen het geheel van de Protestantse gemeente van Bussum als een wijkgemeente met een eigen identiteit haar inbreng wil leveren. Een ‘Eigen Verklaring’ waarin die identiteit is vastgelegd, kreeg begin 2004 de instemming van alle leden van Sion.

Per 1 januari 2019 is Wijkgemeente Sion voortgezet als geloofsgemeenschap met een kerkenraadscommissie onder de AK. Het bestuur van de kerkenraadscommissie bestaat uit 1 ouderling, 2 diakenen, 1 predikant.

Bijstanden in het pastoraat

Sion heeft diverse predikanten als bijstand in het pastoraat gehad. In de periode 1970 – 1977 was ds. J. Smit uit Soest de bijstand in het pastoraat. Hij werd opgevolgd door ds. G.S.A. de Knegt uit Barneveld (1977 – 1981) en ds. C.A. Korevaar uit Rotterdam (1981 – 1985). Ds. J.H. Gijsbertsen uit Soest nam de taken over in de periode 1985 – 1987, gevolgd door kand. N. Noorlander uit Waddinxveen (1987-1988). In de periode 1988-1989 is ds. D. Verboom uit Asperen onze bijstand in het pastoraat. Dan volgt er een vacaturetijd van drie jaren waarin Sion geen eigen predikant heeft. In  juni 1992 heten wij ds. H. Visser uit Katwijk welkom als predikant (1992 – 1995). Hij wordt opgevolgd door ds. J. Smit uit Putten (1995 – 1999). Daarna is ds. G.J. van den Top uit Lage Vuursche in de periode 1999 – 2005 in Sion werkzaam. Ds. L.W. Smelt uit De Bilt is drie jaar onze bijstand in het pastoraat (1995 – 1998). Van 2009 tot 2014 werkt ds. R.R. Eisinga uit Schoonrewoerd in onze gemeente, terwijl ds. Visser uit Harderwijk vanaf 2013 tot oktober 2017 aan onze wijkgemeente is verbonden. Van 1 september 2015 tot 1 september 2018 is dhr. Anton Verstoep aangesteld als missionair werker. Het laatste jaar ook als pastoraal werker vanwege het vertrek van ds. Visser. Per 1 oktober 2018 is ds. L.W. van der Sluijs uit Nijkerkerveen aan onze gemeente verbonden.